Anreise
Abreise
Buch

Regulamin

                    

Opiekunem, doradcą i informatorem naszych gości jest recepcja.

Wszystkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować do pracowników hotelu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.

 

 • Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przed zameldowaniem dokumentu
  ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania karty/klucza.
 • Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00 dnia następnego. Życzenie przedłużenia doby należy zgłaszać do godz. 9.00 w dniu planowanego wyjazdu. Recepcja hotelowa rozpatrzy prośbę w miarę dostępności pokoi.
 • W przypadku niezgłoszenia chęci przedłużenia doby i pozostawienia rzeczy w pokoju hotelowym
  po godz. 11.00, hotel automatycznie naliczy i obciąży rachunek Gościa kosztem dodatkowej opłaty
  w wysokości obowiązującej ceny pokoju na kolejną dobę.
 • Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w pokojach Gości.
 • Zabrania się użyczania pokoju osobom niezameldowanym w hotelu. Pokój wynajmowany jest wyłącznie osobom, które są stroną umowy o świadczenie usług hotelowych.
 • Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia mienia, wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń w trakcie pobytu lub po wyjeździe Gościa przez obsługę, hotel wystawi notę obciążeniową na podstawie cennika strat, po uprzednim sporządzeniu protokołu zniszczeń wraz z materiałem zdjęciowym. Nota zostanie wystawiona na ujawnione dane Gościa w celu dokonania płatności za powstałe zniszczenia.
 • Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty pieniędzy, kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeśli przedmioty te nie zostaną zgłoszone i zdeponowane w sejfie hotelowym.
 • W celu zapewnienia spokojnego pobytu wszystkim Gościom, w hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00.
 • Opuszczając pokój Gość powinien upewnić się, że drzwi zajmowanego pokoju są zamknięte.
 • Przed opuszczeniem hotelu Gość proszony jest o zamknięcie pokoju i oddanie klucza/karty w recepcji.
  Za zgubioną lub zniszczoną kartę/klucz hotel pobiera opłatę w wysokości 50 PLN.
 • Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji lub w dziale sprzedaży.
 • Śniadania serwowane są w restauracji hotelowej w godz. 7.00 – 10.00.
 • Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wyposażenie i przedmioty pozostawione w samochodach ulokowanych na parkingu dozorowanym. W sytuacji pojawienia się jakiejkolwiek szkody Gość proszony jest o powiadomienie recepcji hotelowej, w celu możliwie szybkiej reakcji i wyjaśnienia sytuacji.
 • Miejsce parkingowe na podziemnym, dozorowanym parkingu to koszt 60 zł / doba / auto. Wydanie karty parkingowej wiąże się z poniesieniem opłaty za miejsce parkingowe za cały pobyt. Za zgubioną kartę parkingową zostanie naliczona opłata 300zł.
 • Gość hotelowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów P.POŻ udostępnionych w informatorze.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, na terenie hotelu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Za naruszenie tej regulacji hotel naliczy opłatę dodatkową w wysokości 500 zł,
  za odświeżenie pokoju oraz jego blokadę na kolejną dobę.
 • Za użytkowanie oraz bezpieczeństwo udostępnionych przez hotel urządzeń typu: czajnik, żelazko, odpowiedzialny jest Gość hotelowy.
 • Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.
 • Usługi dodatkowo płatne dostępne w hotelu: parking, telefon, usługi prania i prasowania, minibar.
 • W przypadku naruszenia postanowień regulaminu lub zakłócenia spokoju i bezpieczeństwa innych Gości, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która go narusza, wypowiadając umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do regulaminu hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenie terenu hotelu.

Newsletter abonnieren

Um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen, verwendet die Website Cookies, die im Browser gespeichert werden. Detaillierte Informationen zum Verwendungszweck und zur Möglichkeit, Cookie-Einstellungen zu ändern, befinden sich in den Datenschutzbestimmungen. Wenn Sie auf ALLE AKZEPTIEREN klicken, stimmen Sie der Verwendung von Technologien wie Cookies und der Verarbeitung Ihrer im Internet gesammelten persönlichen Daten wie IP-Adressen und Cookie-IDs durch [CRH Patio Sp. z o.o., Kiełbaśnicza 25, 50-110, Wrocław] für Marketingzwecke zu (einschließlich automatisches Anpassen der Werbung an Ihre Interessen und die Vermessung deren Effektivität). Sie können die Cookie-Einstellungen in den Einstellungen ändern.

Datenschutzeinstellungen verwalten
Cookies, die erforderlich sind, damit die Website funktioniert

Cookies, die für den Betrieb der auf der Website verfügbaren Dienste erforderlich sind, und das Durchsuchen von Angeboten, das Vornehmen von Reservierungen und das Unterstützen von Sicherheitsmechanismen ermöglichen, unter anderem: Benutzerauthentifizierung und Erkennung von Missbrauch.

Analytische Cookies

Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise ermöglichen, wie der Benutzer die Website nutzt, um ihre Funktionsweise zu optimieren und sie an die Erwartungen des Benutzers anzupassen.

Marketing-Cookies

Cookies, mit denen der Benutzer Marketinginhalte anzeigen kann, die auf seine Vorlieben zugeschnitten sind, und welche die Versendung von Benachrichtigungen über Marketingangebote, die seinen Interessen entsprechen, ermöglichen, einschließlich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Website-Administrators und Dritter.

Ihre Einstellungen wurden noch nicht gespeichert